Thời gian: đặt trước 01 ngày làm việc

P. Kinh doanh: (0773) 69 69 69 – 0914 983 988

Yêu cầu đạt xe

 04 chỗ 07 chỗ 16 chỗ Đưa rước sân bay, bến tàu

 Yes

 1 chiều 2 chiều

 Theo Meter Theo bảng giá Công ty

 Tiền mặt Thẻ SCC Voucher Thẻ ngân hàng liên kết